Các giấc mơ đời xưa

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
Các giấc mơ đời xưa

Các giấc mơ đời xưa

-      Nằm mơ thấy thiên tử: đại quý, đại cát.

-      Nằm mơ thấy thái tử: đại cát, có tước vương hầu.

-      Nằm mơ thấy nói chuyện với người xưa: thông minh.

-     Nằm mơ thấy đối diện với quan trưởng sử: điềm lành.

-      Nằm mơ thấy vương nữ: đại cát lợi.

-      Nằm mơ thấy gần quan lớn: đại cát.

-      Nằm mơ thấy quan cần gặp: đại cát.

-      Nằm mơ thấy gặp thần nhân, đại cát.

-      Nằm mơ thấy người gọi mình là quan: lành.

-      Nằm mơ thấy sứ quân vào cửa: điềm rất tốt.

-      Nằm mơ thấy vái đại quan: điềm quý, lành, có lợi.

-      Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát.

-      Nằm mơ thấy đọc văn xin tha tội: mọi sự đều tốt.


Nguồn: Các giấc mơ đời xưa


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!